Sản xuất phải an toàn, An toàn để sản xuất !................................................................................................................................................................................................................................-Phòng an toàn - Cùng chia sẻ, cùng thành công !

 

* test.php
* test.php
* test.php
* pixel.jpg
VĂN BẢN.1.PL
* _ND14-2014-CP_QD thi hanh LDL_ATD.pdf
* ND-79-PCCC.signed.pdf
* 13 TT28-2014-BCT.pdf
* Nghi dinh 79_2014 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat PCCC.pdf
* nghi-dinh-83-2017-nd-cp-quy-dinh-ve-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay.pdf
* Thong tu 66_2014 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh 79_2011 ve PCCC.pdf
* 84-2015-QH Luật an toàn.pdf
* Nghị định 44 quy định chi tiết luật AT-VSLĐ.pdf
* NĐ 39.2016. Thi hành một số điều của Luật an toàn (môi trường,khai báo TNLĐ, lao động cao tuổi).pdf
* 12 Thong tu 31-2014-BCT Quy dinh chi tiet mot so noi dung ve ATD.pdf
* 51_2020_ND-CP.pdf
* ND 39-2016-ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật AT-VSLĐ (khai báo điều tra TNLĐ).pdf
* 39 BCT Thông tư 39-2020 về quy chuẩn ATĐ.pdf
* Quyết định 18-2021-QD-TTg QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO, TRUYỀN TIN THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI.pdf
* Thông tư 05-2021-TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.pdf
VĂN BẢN.2.EVN
* 20 Quy che 736.QD_EVN 16.12.2012- ve PCCC trong EVN.pdf
* e. 1079 EVN Quy dinh suc khoe tren cao.pdf
* 84-2015-QH Luật an toàn.pdf
* 959-EVN- QTATĐ (đã ký).pdf
* 736 EVN Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam..pdf
* e. 4226-1079 Thực hiện Quy định Sức khỏe lao động trên cao.pdf
* EVN-QĐ 881- QTATCTNH-Thuỷ, cơ, nhiệt, hoá.pdf
* EVN 959-Quy trình an toàn điện 2021.pdf
* 1221-QD-EVN Quy định công tác an toàn.pdf
VĂN BẢN.3.EVNNPC
* 5270- Nghi quyet lien tich cua Tong GD va Ban thuong vu CD Tong cong ty DLMB ve chuong trinh hanh dong Nam van hoa ATLD va KLLD.pdf
* 1921 NPC quy dinh xu ly trach nhiem ca nhan ve cong tac an toan lao dong.pdf
* 3440 QĐ về việc ban hành quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.pdf
* HD cuu nguoi tren cao.pdf
* 02 NPC chi thi cua Giam doc và CTCD ve nam an toan y thuc va trach nhiem.pdf
* 622 TCT Điện lực Miền Bắc Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong EVNNPC.pdf
* 346 TCT Điện lực Miền Bắc Thực hiện cấp PCT điện tử và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ATLĐ-đã gộp.pdf
* TCT Điện lực Miền Bắc Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2020.pdf
* 3423 npc ban hành quy trình về công tác xử lý vi phạm HLAT công trình lưới điện cao áp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.pdf
* 1869 TCT Điện lực Miền Bắc Qui định cơ cấu chức năng nhiệm vụ của tổ thao tác lưu động và nhân viên chuyên quản TBA không người trực của NPC.pdf
* 6404 TCT Điện lực Miền Bắc Rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác an toàn tại các đơn vị.pdf
* QĐ 606 Ban hành QĐ hoạt động mạng lưới ATVSV trong NPC.pdf
* 2923-qui định kiểm tra kiểm soát an toàn ban hành lần 2 số 2923 ngày 03122013.pdf
* 6829 Hướng dẫn thực hiện QTAT thủy, cơ, nhiệt, hóa và QTATĐ.pdf
* Các phụ lục của văn bản 6829.rar
* PL1-Hướng dẫn QT881 và QT 959 theo 6829.doc
* PL14-Thống kê các đầu sổ theo 6829.doc
* PL14-Thống kê các đầu sổ theo 6829.pdf
* 337 Huong dan xem xet xu ly trach nhiem doi voi cac ca nhan trong cong tac quan ly ATLD cua.pdf
* 2602- NỘI QUY LAO ĐỘNG Công ty MẸ EVN-2020.pdf
* 1869 NPC cơ cấu, chứ năng nhiệm vụ tổ thao tác lưu động và nhân viên chuyên quản.pdf
* 780 TCT Điện lực Miền Bắc QĐ Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Cán bộ an toàn chuyên trách, Cán bộ an toàn bán chuyên trách.pdf
* QĐ 606 Ban hành QĐ hoạt động mạng lưới ATVSV trong NPC.pdf
* 2642 QĐ sửa đổi QĐ hoạt động mạng lưới ATVSV (606).pdf
* TTr sửa đổi QC hoạt động mạng lưới ATVSV.pdf
* Thỏa ước LĐTT NPC 2022.pdf
VĂN BẢN.4.PCBG
* 83 quy che hoat dong cua KTVATCT trong PCBG ngay 15.01.2014.pdf
* 231-Quy che hoat dong ATVSV trong PCBG.pdf
* Huong dan thuc hien Quy dinh to chuc kiem tra, kiem soat an toan lao dong trong Tong cong ty Dien luc mien Bac (KMH-PCBG.P11.HD.01).pdf
* Quy dinh quan ly trang bi phuong tien an toan lao dong, PCCC (KMH- PCBG.P11.QD.01).pdf
* Quy dinh phoi hop thuc hien Hotline.pdf
* 282 Quyết định ban hành hướng dẫn vệ sinh cách điện đến 110kV.pdf
* 984 Phòng An toàn hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm ECP - OMS.pdf
* b. 2002. Kế hoạch quản lý nguy cơ rủi ro.pdf
* Quy trinh huan luyen, kiem tra sat hạch an toan lao dong va kinh doanh dien nang.pdf
* Phòng An toàn hồ sơ nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro năm 2020.pdf
* 1587 Phòng An toàn Vv hướng dẫn biện pháp an toàn khi làm việc trên lưới điện hạ áp.pdf
* 1603 Phòng An toàn Vv hướng dẫn chụp gửi ảnh trên ECP theo văn bản 346.pdf
* 1653 Phòng An toàn PCBG hướng dẫn thực hiện trình tự công tác trên lưới điện theo 2945 (lần 2).pdf
* 1731 Phòng An toàn chấn chỉnh việc thực hiện công tác an toàn.pdf
* 358 hướng dẫn kiểm tra công tác AT-VSLĐ.pdf
* 1470 Phòng An toàn Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động.pdf
* 3237 Phòng An toàn Vv hướng dẫn đối soát PLV, cấp PCT,LCT trên ECP với các công việc liên quan đến lưới điện trong CMIS và CRM.pdf
* 3283 Phòng An toàn Vv kiểm soát cấp PCT, LCT và đối chiếu dữ liệu.pdf
* 3480 Phòng An toàn Vv sửa đổi hướng dẫn thực hiện LCT.pdf
* 3499 Phòng An toàn Chỉ thị Về việc thực hiện đầy đủ chế độ PCT, LCT khi công tác liên quan đến lưới điện.pdf
* 2480 hướng dẫn lập phương án tại chỗ khi xử lý sự cố trên lưới điện.pdf
* 624 Quy định phối hợp thực hiện công tác trên lưới đang mang điện Hotline đến cấp điện áp 22kV.pdf
* 4465 PCBG Trả lời các ý kiến vướng mắc về công tác an toàn.pdf
* 4580 Phòng An toàn Vv hướng dẫn thực hiện chụp gửi ảnh trên ECP.pdf
* 5537 Triển khai thực hiện các quy trình an toàn 959, 881 và hướng dẫn của EVNNPC.pdf
* AT-Đề cương hướng dẫn Kiểm tra an toàn hiện trường, đơn vị cơ ở.pdf
* BB kiem tra tai hien truong cua- EVNNPC (Mau moi).pdf
* Biên bản kiểm tra KLVH.pdf
* TỌA ĐỘ LƯỚI ĐIỆN BẮC GIANG.xls
* 1502 PCBG Hướng dẫn thực hiện quy định 745 về KTKS ATLĐ.pdf
* 370 Quy định phân công nhiệm vụ cho cá nhân thuộc phòng an toàn-10.2022.pdf
* 4116 Triển khai thực hiện Quyết định số 2642 (áp dụng quy chế hoạt động của ATVSV, hệ số 0,2).pdf
TIN AN TOÀN
*@-Điện lực thành phố Bắc Giang tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022

 

Thực hiện Chỉ thị số 1175/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 17/3/2022 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua “Ngăn chặn tai nạn - Nói không với tai nạn lao động”

 

*@-Hiệu quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, về quản lý bảo vệ hành lang lưới điện cao áp

 

Sau hơn một tháng thực hiện Chỉ thị số: 05/CT-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, số vụ sự cố lưới điện cao áp do việc thả diều của người dân gây ra tại các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang… đã phần nào thuyên giảm.

 

*@-Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp tốt với chính quyền địa phương triển khai ngăn chặn thả diều gây sự cố lưới điện theo Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Giang

 

Hiện nay do việc thả diều của người dân gây ra nhiều sự cố cho lưới điện cao áp, việc cung cấp điện bị gián đoạn, làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù Công ty Điện lực Bắc Giang đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng tình hình sự cố lưới điện do diều vẫn xảy ra.

 

*@-Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang thăm và tặng quà cho người lao động tại nơi làm việc

 

Nhằm khích lệ và động viên kịp thời cho công nhân lao động trong quá trình làm việc trên lưới điện, tạo không khi làm việc hăng say, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho người công nhân. Sáng ngày 06/4/2021, đồng chí Nguyễn Thế Hội- Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang và đồng chí Trần Anh Tấn- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang đã đến thăm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho các công nhân của

 

*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục triển khai Văn hóa an toàn lao động

 

Thực hiện văn bản 417/EVNNPC-AT ngày 25/01/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động – tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”.

 

CÁC TIN CŨ HƠN
*@-ĐL Sơn Động làm tốt công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2021
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai kế hoạch giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2021
*@-PC Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập Phương án xử lý nhanh sự cố lưới điện
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy
*@-Điện lực Hiệp Hòa tuyên truyền không thả diều đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp
*@-Công đoàn Điện lực Yên Thế đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên
*@-Điện lực Tân Yên đảm bảo vận hành an lưới điện trong mùa mưa bão
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang phổ biến rút kinh nghiệm phòng tránh tai nạn lao động
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tăng cường kiểm soát an toàn lao động khi thực hiện thi công đồng loạt lưới điện trên diện rộng
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện bơi cứu nạn, cứu đuối cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai năm 2020
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm định định kỳ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tích cực hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
*@- Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai năm Văn hóa an toàn lao động 2020
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2020
*@-Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bắc Giang chấp hành nghiêm quy định về Cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
*@-Xử lý tình trạng dùng điện bẫy chuột ở Lục Nam
*@-Mất an toàn lưới điện: Nguy cơ từ thú chơi diều
*@-Công ty Điện lực Bắc Giang Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018
*@-Điện lực Sơn Động đạt giải nhất Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi
*@-Điện lực Lục Ngạn triển khai chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” và tuyên truyền an toàn điện cho các cháu học sinh
*@-Điện lực Lục Nam thực hiện chương trình: “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện”
   
   
   
   

Người lập trình: Chu Bá Cường

Chức vụ: Trưởng phòng an toàn

Email: chubacuong@gmail.com